Śledź nas na:Pojęcie pedagogiki, subdyscypliny, działy

Opiekuńcza:

 • Zajmuje się opieką i wychowaniem osób, które nie są z stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb.

 • Wyrosła z pedagogiki i medycyny.

 • Twórca: Czesław Babicki, Albin Kelm, Janusz Korczak.

Kultury:

 • Jest subdyscypliną, która zajmuje się wpływem wartości i norm kulturowych na zachowanie jednostki ludzkiej.

 • Badania: kultura ludowa, duchowa, masowa.

 • Zajmuje się analizą treści przekazu i jego wpływu na osobowość ludzką.

 • Wyrosła z filozofii Hegla, koncepcji Dicleia, pedagogiki, socjologii kultury, antropologii kultury.

 • Przedstawiciele: Bogusław Nawroczyński, Bogusław Suchodolski, Sergiusz Hesen, Zbyszko Melosik.

Wczesnoszkolna:

 • Jest subdyscypliną zajmującą się procesem uczenia się i nauczania dzieci w klasach tzw. zerowych i w klasach I-III.

 • Zadania: opracowanie ogólnych teorii i planów pracy dydaktycznej, opracowanie koncepcji programowych, analiza treści szkolnych.

 • Wyrosła z dydaktyki, psychologii rozwojowej.

 • Przedstawiciele: Lucyna Jeleńska, Ryszard Więckowski, Tadeusz Wróbel.

Specjalna:

 • Zajmuje się zagadnieniami związanymi z opieką, wychowaniem i kształceniem osób wykazujących pewnego rodzaju niepełnosprawność.

 • Dzieli się na:

 • oligofrenopedagogika ? zajmująca się osobami niepełnosprawnymi umysłowo

 • tyflopedagogika - zajmuje się nauczaniem i wychowaniem jednostek niewidomych

 • surdopedagogika ? zajmuje się nauczaniem i wychowaniem jednostek z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu

 • pedagogika przewlekle chorych i kalekich

 • resocjalizacja

 • Wyrosła z medycyny i pedagogiki.

 • Za twórcę uważa się: Marię Grzegorzewską.

 • Przedstawiciele: Otto Lipkowski, Teresa Doroszewski, Aleksander Hulek, Czesław Kosakowski.Zobacz także