Śledź nas na:Obszary zainteresowań pedagoga. Pedagogiczne aspekty uzależnień.

Profilaktyka, terapia i leczenie uzależnień:


Profilaktyka. Termin ten rozumiemy:

 • Profilaktyka I rzędową. To zapobieganie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, polegające na uświadomieniu im przyczyn, konsekwencji, sposobu uzależnienia i rodzajów środków psychoaktywnych, które powinno mieć miejsce w ich naturalnym środowisku wychowawczym np.: szkoła, rodzina, grupa.

 • Profilaktyka II rzędowa. Dotyczy ona ogółu działań zapobiegawczych wobec używania środków psychoaktywnych prowadzonych wobec osób, które próbowały już tych środków. Działania takie powinny prowadzić osoby posiadające profesjonalne przygotowanie np. pedagog szkolny, terapeuta, itp.

 • Profilaktyka III rzędowa lub profilaktyka zapobiegania nawrotom choroby. Rozumiemy ogół działań wokół osób już uzależnionych, które przestały używać. Taki rodzaj działań profilaktycznych prowadzą wyspecjalizowane instytucje rehabilitacyjne, readaptacyjne dla osób uzależnionych np.: Monar, Placówka Służby Zdrowia. Mogą prowadzić ją pedagodzy, ale po kursach.


Sposoby prowadzenia działań profilaktycznych – 3 poziomy:

 • I poziom: pogadanki, spotkania młodzieży prowadzone przez neofitów (ci co brali ale obecnie nie biorą), projekcje medialne, konkursy, gry, realizacja gotowych programów profilaktycznych.

 • II poziom: rozmowy indywidualne (terapeutyczne), na których pedagog stara się wraz z dzieckiem bądź młodzieńcem pracować nad likwidacją przyczyn, które doprowadziły do uzależnienia. Grupy terapeutyczne (5 - 10 osób).

 • III poziom: grupy profilaktyczno - terapeutyczne (praca nad problemami dnia codziennego). Terapia grupowa (utrzymanie stałego kontaktu z prowadzącym). Mogą prowadzić pedagodzy po kursach.


Działania lecznicze:

Usuwanie toksyn wynika z zażywania środków psychoaktywnych. Motywuje się pacjenta do terapii:

Alkoholizm - odwyk składa się z dwóch etapów:

 • Pierwszy tzw. piekło (pododdział diagnostyczny, na którym pracuje się nad rozpoznaniem stopnia zatrucia organizmu i problemów psychicznych pacjenta)

 • Drugi to leczenie oddziałowe (oczyszczanie organizmu, leczy się choroby somatyczne, motywuje do podjęcia terapii, jest leczeniem otwartym)

Narkomania – również składa się z dwóch etapów:

 • Pierwszy etap – tzw. detoks, trwa 2-3 tygodnie. Oczyszcza się z toksyn, motywuje, pomaga się znaleźć odpowiedni ośrodek o charakterze rehabilitacyjno - readapcyjnym.

 • Drugi etap - pobyt w ośrodku, trwa 2-3 lata; placówka zamknięta.Terapia uzależnień:


Jest to prowadzenie szeregu działań o charakterze poradniczym, diagnostycznym, terapeutycznym, mającym na celu pomoc jednostce w przetrwaniu objawów uzależnienia i zagrożenia uzależnienia. Terapię dzielimy na kilka rodzajów:

 • terapia indywidualna – mająca charakter rozmowy pomiędzy terapeutą a osobą uzależnioną

 • terapia grupowa - mająca charakter rozmowy pomiędzy grupą osób uzależnionych i terapeutą

 • terapia samopomocowa - mająca charakter rozmowy pomiędzy grupami uzależnionymi, nie ma terapeuty

 • psychoterapia - polega na indywidualnej rozmowie terapeuty z klientem, rozwiązywanie problemów poprzez cofanie się w przeszłość i analizowanie poprzez pryzmat tej przeszłości indywidualnych problemów

 • socjoterapia - to rodzaj terapii grupowej, prowadzonej z terapeutą opartej na odgrywaniu historii i uczeniu się jak je rozwiązać.Zobacz także