Śledź nas na:

Pedagogika ogólna - Artykuły

  • liczba prac:

Rodzina i jej problematyka

Bardzo ważną rolę w wychowaniu, a także nauce odgrywa środowisko wychowawcze tj. rodzina. Rodzina jest jednym z najważniejszych i najbliższych kręgów środowiskowych każdej jednostki.

Pedagogika jako nauka i wychowanie

Pedagogika jest nauką o wychowaniu, która formuje teoretyczne i metodyczne podstawy planowej działalności wychowawczej. Początkowo zakres pedagogiki ograniczał się do problemów związanych przygotowaniem młodej generacji do dojrzałego życia.

Progresywizm pedagogiczny

Co to jest progresywizm? W XX w. w  Ameryce rozwinęło się wychowanie pedagogiczne, które było sprzeciwem formalizmu, werbalizmu i autorytaryzmu  tzw. Nowe wychowanie- progresywizm. A zatem nasuwa się nam pytanie: Co to jest progresywizm? Otóż według Słownika Pedagogicznego jest to „prąd pedagogiczny , którego głównym założeniem było skoncentrowanie zasad  doboru treści i metod kształcenia wokół psychicznych właściwości dziecka, jego potrzeb i zainteresowań.

Środowisko wychowawcze (rodzina, jej funkcje, postawy rodzicielskie)

Środowisko wychowawcze – całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno – oświatowych i instytucjonalnych w ich wzajemnych związkach i zależnościach. W tym rozumieniu środowisko jest przestrzenią, w której społeczeństwo realizuje różne formy działalności, tworząc w ten sposób warunki własnego życia oraz zaspokajania materialnych i duchowych potrzeb.

Pedagogika ogólna - podstawowe pojęcia.

Wg Okonia: Wychowanie - świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym miedzy wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo – instrumentalną, związaną z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i stronę emocjonalno – motywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia.

Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne - odnosi się je do procesów tworzenia i przyswajania nowych rozwiązań oraz produktów składających się na ogół innowacyjnych doświadczeń z danej dziedziny. Są to zmiany typu rozwojowego powodujące wzbogacenie kultury o nowe wartości. Zdaniem R. Schulza powodują one przejście od stanu dobrego do stanu lepszego niosąc za sobą postęp. Są to składniki pedagogicznego doświadczenia. W literaturze naukowej podkreśla się znaczącą rolę nauczyciela w procesie wprowadza innowacji do rzeczywistości szkolnej. Rola ta wymaga wielostronnych kwalifikacji (umiejętności diagnozowania aktualnej sytuacji, uzasadnienia zmian wiedzy z dziedziny, której innowacja dotyczy).