Śledź nas na:Pojęcie pedagogiki, subdyscypliny, działy

Pedagogika - jest nauką zarówno praktyczną (wywodzi się z praktyki), jak i teoretyczną (bo teoria pomaga rozwiązywać konkretne problemy praktyczne).

Pedagogika - od greckiego paidagogos? niewolnik prowadzący chłopców za rękę do szkoły.

Początkowo nauka o wychowaniu, nauczaniu dzieci. Termin oznacza naukę o wychowaniu i kształceniu jednostki ludzkiej przez cały okres jej życiowej aktywności w zależności od tego jaką jednostką wyodrębnioną jest subdyscyplina.

Nauki współpracujące z pedagogiką:

 • Biologiczno - medyczne - zajmują się wyjaśnieniem prawidłowości zachodzących w organizmie ludzkim, opisywaniem procesów medycznych jakim ten organizm podlega, określeniem tego co jest normą zdrowia a co chorobą.

 • Historyczne ? wydarzenia na przestrzeni dziejów, zmieniające losy państw

 • Filozoficzne ? pytanie: Kim jest człowiek? Jakie procesy w nim zachodzą?

 • Psychologiczne - przedstawiające badania nad osobowością ludzką, co w osobowości się dzieje, a także czynniki warunkujące strukturę osobowości, temperamentu, zdolność motywacji itp.

 • Polityczne - zajmują się procesem polityki na świecie i w danym państwie oraz przewidywaniem następstw tych procesów.

 • Ekonomiczne - zajmują się badaniem sytuacji uwarunkowanej materialnie w danych krajach.

 • Nauki o kulturze ? zajmują się określaniem wartości i norm obowiązujących w danym środowisku kulturowym i opisanie tego w jaki sposób wartości i normy ulegają zmianie w zależności od historii, uwarunkowań geograficznych, społecznych itp.

Działy współczesnej pedagogiki:

Społeczna:

 • Jest nauką, która zajmuje się środowiskowymi uwarunkowaniami, procesami oraz wpływem człowieka na zmianę i przeobrażanie tych procesów.

 • Zakłada, że człowiek jest istotą aktywną zmieniającą swoje środowisko.

 • Subdyscyplina ta wyrosła z socjologii wychowania.

 • Stworzona pod koniec lat 30 XX wieku. przez Helenę Radlińską.

 • Współczesny zakres badań: badanie człowieka we wszystkich fazach jego życia, bada wpływ instytucji, środowiska socjalizacyjnego i wychowawczego, czyli inaczej rodziny, szkoły, instytucji edukacyjnych, domu kultury a także wpływ np. środków masowego przekazu (mass media).

 • Trzy nurty: praca socjalna, praca kulturalna, opieka i wychowanie.

 • Przedstawiciele: Aleksander Kamiński, Ryszard Wroczyński, Andrzej Radziewicz, Irena Lepalczyk, Edmund Trępała, Tadeusz Pilch, Stanisław Kawula.Zobacz także