Śledź nas na:Miejsce w systemie nauk, zadania pedagogiki

Podział nauk:
- przyrodnicze,
- społeczne.

 • Przyrodnicze - są to takie nauki, które zajmują się wykrywaniem prawidłowości zachodzących w przyrodzie, opisywaniem ich i wysuwaniem wniosków, dotyczących zależności pomiędzy nimi.

 • Społeczne - są to takie nauki, które zajmują się rozpoznawaniem człowieka, warunków jego życia i prawidłowości zachodzących w świecie otaczającym go.


Pedagogika – jest nauką zarówno przyrodniczą i społeczną.


Orientacje badawcze pedagogiki:

 • Scjentystyczne (ilościowe) - są to takie nauki, w których badamy dużą populację ludzką w krótkim czasie, zachodzące w nim procesy (uogólniamy wnioski i opracowujemy wnioski statystyczne). Używamy skategoryzowanych narzędzi badawczych np. test wyboru.


 • Humanistyczne (jakościowe) - są to takie metody, w których używamy nieskategoryzowanych narzędzi badawczych. Badamy poglądy człowieka, jego odczucia. Wnioski nie są uogólnione na populacje ludzką, gdyż w badaniach tych chodzi o obiektywne poznanie jednostki. Zadaniem badacza jest indywidualne docieranie do jednostki, nawiązywanie z nimi bezpośredniego kontaktu. Występuje jako ekspert, w sprawach dotyczących jego losów.


Główne zadania:

 • Gromadzenie rzetelnej wiedzy o rzeczywistości wychowawczej i stwierdzenie jak przebiegają procesy wychowania w poszczególnych instytucjach i placówkach.

 • Uogólnianie i wykrywanie zależności pomiędzy zjawiskami wychowawczymi, formułowanie wniosków w postaci zdań ogólnych przedstawiających prawidłowość przebiegu procesów wychowawczych.

 • Wykrywanie nieprawidłowości w procesach wychowawczych oraz dążenie do ich eliminacji.

 • Dostarczanie wiedzy potrzebnej do przekształcania rzeczywistości.

 • Badanie środków dydaktycznych i optymalnych warunków efektywnego ich stosowania w kształceniu.

 • Konstruowanie modelu człowieka przyszłości przy uwzględnieniu zmian zachodzących w świecie.


Zadania szczegółowe pedagogiki:


 • Opracowanie naukowych treści podstaw wykształcenia.

 • Określenie zależności zachodzących między różnymi typami kształcenia.

 • Ustalenie prawidłowości dotyczących sposobu wychowania człowieka w różnych okresach jego życia.

 • Określenie kryteriów jakim powinien odpowiadać tzw. dobry nauczyciel.

 • Określenie kryteriów jakim powinien odpowiadać tzw. dobry uczeń.Zobacz także