Śledź nas na:Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne - odnosi się je do procesów tworzenia i przyswajania nowych rozwiązań oraz produktów składających się na ogół innowacyjnych doświadczeń z danej dziedziny. Są to zmiany typu rozwojowego powodujące wzbogacenie kultury o nowe wartości. Zdaniem R. Schulza powodują one przejście od stanu dobrego do stanu lepszego niosąc za sobą postęp. Są to składniki pedagogicznego doświadczenia. W literaturze naukowej podkreśla się znaczącą rolę nauczyciela w procesie wprowadza innowacji do rzeczywistości szkolnej. Rola ta wymaga wielostronnych kwalifikacji (umiejętności diagnozowania aktualnej sytuacji, uzasadnienia zmian wiedzy z dziedziny, której innowacja dotyczy).

Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukujący nowych dróg rozwoju i metod działania , reagować elastycznie na zmiany warunków oraz potrzeby edukacyjnej społeczeństwa i jednostki. Podstawowym warunkiem wprowadzenia innowacji jest krytyczna ocena istniejącego stanu rzeczy.

 

Zainteresowanie innowacjami pedagogicznymi podzielić można na dwa nurty:

  • teoretyczny

  • praktyczny

 

Pojęcie innowacji jest pojęciem otwartym, w jego rodzinie znaczeń mieszczą się eksperymenty, reformy, zmiany. Wg klasyfikacji Kaplana można innowacje rozumieć jako:

  • zmiany bliżej nieokreślone

  • immanentną zmianę systemu

  • zmianę naruszającą system

  • zmianę ujmowaną w aspekcie teoretyczno - systemowym

 

  • W pierwszym z w/w znaczeń oznacza każdą zmianę w obszarze wychowania, wprowadzenie nowości, ciąg zdarzeń, których początek jest niewyjaśniony, nierzadko określony jako przypadkowy.

  • Drugie znaczenie wskazuje na wzrost efektywności systemu, dostosowanie systemu do zmienianego otoczenia albo zmodyfikowania warunków wewnętrznych innowacji, które działają również stabilizująco na system.

  • Znaczenie trzecie innowacji wykracza poza modernizację i wzrost osiągnięć istniejącego systemu. Obejmuje reorientacje na nowe cele systemu, normy postępowania i wzory zachowań.

  • W znaczeniu czwartym innowacje określana jest jako prośba rozwiązania problemu systemu, ma znaczenie w przekształceniu społecznym.

 

Dwie pierwsze możliwości akcentują cel, który jest ulepszeniem szkoły, a zatem zmianą w jej elementach i zakresie działalności.

Natomiast znaczenie trzecie i czwarte dotyczą przebudowy szkoły (systemu). Oznaczają zmiany elementów i reakcji pomiędzy nimi co jest rozumiane w zmianie założeń, celów i funkcji szkoły.Zobacz także