Śledź nas na:Metodologia

Analiza dokumentu - polega na rozpatrzeniu przekazu treści zawartego w danym dokumencie pod określonym kątem, wyznaczając potrzeby badawcze.

 

Dyspozycje do analizy dokumentów - to ujęte w formie równoważników zdań dyrektywy co mamy badać.

 

Eksperyment pedagogiczny - wybieramy dwie grupy. Tak zwaną grupę kontrolną (tylko obserwujemy) i drugą eksperymentalną. Wprowadzamy jakiś czynnik eksperymentalny, a następnie prowadzimy pomiar jak zmieniła się sytuacja w tej grupie. Zmiany dostrzegamy przez porównywanie grup.

 

Monografia pedagogiczna - jest metodą polegającą na dogłębnej analizie sposobu funkcjonowania instytucji organizacji, bądź człowieka. Może być metodą jakościową i ilościową.

 • Metoda ilościowa - jest wówczas, gdy robiona jest na instytucji, dużej organizacji itd.

 • Metoda jakościowa - jest wtedy, gdy robiona będzie na człowieku lub małej grupie ludzi, mniej niż 50 osób.

 

 

Studium indywidualnego przypadku (Richmond):

 • Przeniknęło do pedagogiki z pracy socjalnej.

 • Konstruuje nową metodę badawczą mogącą znaleźć zastosowanie w pracy z osobami bezdomnymi.

 • Metoda składa się z trzech etapów:

 • Diagnoza - rozpoznanie przyczyn danego stanu rzeczy, określenie charakteru zaburzenia analiza losu przypadków.

 • Terapia - zaproponowanie indywidualnych metod i form pomocy tym osobom.

 • Zakończenie - ocena efektów oddziaływań przypadków, osoby prowadzącej.Konieczność zaprojektowania oddziaływań i pomoc jednostce.

 

Metoda biograficzna (Z. Znaniecki, J. Chałasiński):

 • Analiza życia jednostek ludzkich, opis ich sytuacji rodzinnej, szkolnej, życiowej, mogącej mieć związek z naszym przedmiotem badania.

 • Jest zbliżona do studium indywidualnego przypadku. Różni się tym, że nie musimy projektować działalności jej w życie.

 • Rodzaje:

 • Autobiografia - jednostka sama opisuje swoje losy.

 • Psychobiografia - jest to analiza osobowości danej jednostki pod kątem określenia zaburzeń i ich przyczyn.

 • Biografia tematyczna - analiza losów jednostki pod kątem związanym z naszym przedmiotem badań.

 • Historiografia - analiza losów kobiet w danych warunkach historycznych znamiennych krajowi.

 • Socjobiografia - analiza losów ludzkich w danych warunkach społeczno - kulturowych.Zobacz także