Śledź nas na:Struktura procesu wychowania

IDEAŁ WYCHOWANIA:

 

Ideał odnosi się do doskonałej i pożądanej lecz realnie nieistniejącej osobowości człowieka. Ideał jest finalnym etapem dążeń wychowawczych, od osiągnięcia których zawsze dzieli nas pewien dystans.

 

Wg Muszyńskiego:

Ideał jest postulowanym kształtem dojrzałej osobowości. Charakteryzuje się on określonym zestawem cech wartościowych z punktu widzenia tradycji kulturowej, potrzeb społecznych czy wymagań dominującej ideologii.

 

Ideał ma określoną strukturę. Jego elementami są zhierarchizowane cele wychowania. Takie ujecie współzależności ideału i celów wychowania można nazwać deterministycznym.

 

Proces przybliżania się do ideału rozpisuje się na kilka etapów:

  1. Redukcja ideału na cele nadrzędne, których treścią są wartości uniwersalne, takie jak: dobro, piękno, prawda.

  2. Redukcja ideału, która polega na wyborze strategii kierunkowej wychowania – kształtowania postaw wychowanka wobec różnych obiektów rzeczywistości nakierowanej na rozwijanie różnych zdolności, osobowości.

  3. Redukcja ideału do celów etapowych, czyli określonego standardu rozwoju osobowości wyróżnionego na podstawie kryterium wieku życia.

  4. Redukcja ideału na cele operacyjne, czyli cele realizowane na konkretnych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych.

 

Na każdym z tych etapów ideał jest zawsze treścią wyróżnionych celów.Zobacz także