Śledź nas na:Środowisko wychowawcze (rodzina, jej funkcje, postawy rodzicielskie)

Środowisko wychowawcze – całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno – oświatowych i instytucjonalnych w ich wzajemnych związkach i zależnościach. W tym rozumieniu środowisko jest przestrzenią, w której społeczeństwo realizuje różne formy działalności, tworząc w ten sposób warunki własnego życia oraz zaspokajania materialnych i duchowych potrzeb.

 

Typowe środowiska wychowawcze:

 • rodzina

 • szkoła

 • grupa rówieśnicza


RODZINA:


Rodzina – stanowi integralną część każdego społeczeństwa; stanowi jego najmniejszą, a zarazem podstawowa komórkę. Jest środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka.


System – złożony jest z elementów, które są ściśle ze sobą powiązane, wzajemnie na siebie oddziałują i pozostają w dynamicznej równowadze (jakakolwiek zmiana w obrębie systemu wpływa na pozostałe jego części i zachodzące pomiędzy nimi relacje).


Elementy systemu rodzinnego – jest to grupa współzależnych od siebie osobników związanych ze sobą przez historię, więzi emocjonalne i określone strategie działania, które służą zarówno zaspokajaniu potrzeb rodziny, jak i ich samych. Elementy te to:

 • reguły jakie panują w rodzinie

 • role

 • stopień otwartości systemu


Zadania rodziny:


 • przygotowywanie dzieci do wejścia w życie społeczne, wychowanie i pielęgnowanie oraz zapewnienie im odpowiedniego startu życiowego

 • prowadzenie gospodarstwa domowego zaspokajającego potrzeby członków rodziny

 • sprawowanie pieczy nad życiem członków rodziny, ich zachowaniem, kulturą, zdrowiem i trudnościami życiowymi

 • utrzymanie granic -psychologicznych jednostki, jak i całego systemu

 • utrzymanie fizycznego otoczenia – wszystkie funkcje ekonomiczne

 • budowanie, kierowanie klimatem emocjonalnym – rodzaj relacji, więzi, sposoby wyrażania emocji


Funkcje rodziny:


 1. Biopsychiczna

 • prokreacyjna

 • seksualna

 1. Ekonomiczna

 • materialno – ekonomiczna

 • opiekuńczo – zabezpieczająca

 1. Społeczno – wyznaczająca

 • stratyfikacyjna

 • legalizacyjno – kontrolna

 1. Socjopsychologiczna

 • socjalizacyjno – wychowawcza

 • kulturalna

 • religijna

 • rekreacyjno – towarzyska

 • emocjonalno – ekspresywna


Postawa rodzicielska – jest tendencja do zachowania się w pewien specyficzny sposób w stosunku do dziecka, sytuacji czy problemu, na który jest skierowana. Każda postawa rodzicielska zawiera trzy składniki: myślowy, uczuciowy i działania.Zobacz także