Śledź nas na:Środowisko wychowawcze (rodzina, jej funkcje, postawy rodzicielskie)

SZKOŁA:


Szkoła – pojęcie wywodzi się od greckiego „schole” - spokój, wolny czas przeznaczony na naukę. Jest ona instytucją kształcącą, wychowującą i edukującą. To także wizja budynku przeznaczonego do działalności dydaktyczno – wychowawczej albo rodzaj wykształcenia, czyli kierunek w nauce i kulturze reprezentowany przez ludzi zjednoczonych wspólnotą poglądów, koncepcji metod pracy, itp.


Szkoła – to obiekt określonej liczby uczniów i nauczycieli realizujących ustalone cele przez przyswajanie swoistego zasobu treści programowych, podanych uczniom i nauczycielom według ustalonych programów, opartych na obowiązujących podręcznikach i uzupełniających materiał dydaktyczny lub jeszcze innych elementach bogatszego wyposażenia.


Zadania szkoły:


 • kształcenie i nauczanie

 • wychowywanie i opieka

 • funkcje dydaktyczne

 • przekazywanie wiedzy, tworzenie warunków, aby nauczać i kształcić

 • przygotowanie do życia w grupie, przygotowanie do funkcji społecznych i adaptacyjnych, uczenie samodzielności

 • wpływanie na rozwój i kształtowanie człowieka (funkcja rozwojowa)

 • wykrywanie talentów, wspomaganie rozwoju (funkcja poznawcza)

 • przygotowanie do zawodu (funkcja dydaktyczna)

 • kształtowanie idei (np. patriotycznych)

 • opieka nad dziećmi i młodzieżą oraz dbanie o ich bezpieczeństwo (funkcja opiekuńcza)

 • diagnozowanie sytuacji dziecka w środowisku (funkcja opiekuńczo – wychowawcza)

 • dbałość i opieka o zdrowie dzieci i młodzieży (funkcja profilaktyczna)

 • tworzenie w szkole i środowisku optymalnych warunków rozwoju uczniów

 • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych

 • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

 • zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju według posiadanych możliwości

 • prowadzenie działalności korekcyjnej i wyrównawczej

 • pomoc uczniom w wyborze określonego systemu wartości oraz kreowanie siebie i odnajdywanie wśród rzeczywistych warunków życia własnej drogi do ideału człowieka

 • wychowanie do czasu wolnego – organizowanie różnych form racjonalnego korzystania z czasu wolnego


Funkcje szkoły (mające zamierzony cel do realizacji):


 • Kulturalna – organizowanie teatrzyków, przedstawień, itp.

 • Edukacyjna – przekazywanie wiedzy

 • Socjalizacyjna – współżycie w zespole

 • Rozwojowa – kształtowanie postaw, światopoglądu

 • Opiekuńczo – wychowawcza -opiekowanie się dzieckiem znając jego sytuację rodzinną


Cele szkoły:

 • wszechstronny rozwój każdego ucznia, a więc pełny rozwój jego umysłu, woli, uczuć i charakteru

 • obywatelskiej świadomości

 • umiejętność działania w zespole i dla zespołu

 • poczucia odpowiedzialności za słowa i krzywdyGRUPA RÓWIEŚNICZA:


Grupa rówieśnicza – to wspólnota, która powstała w sposób naturalny, bez integracji człowieka w wyniku przyrodniczej istoty ludzkich potrzeb i dążeń; zrodził ją spontaniczny rozwój stosunków interpersonalnych.


Grupa rówieśnicza:

 • członkostwo jest spontaniczne, nacechowane poczuciem uczestnictwa

 • dominują więzi osobowe i powszechna identyfikacja wzajemna, osobista

 • określa niewielki rozmiar

 • członkowie mają poczucie przynależności oraz odrębności wobec otocznia

 • grupa ustala świat wartości i wzorców dla członków i organizacji grupy

 • istnieje umowny system kontroli, doraźnie określone sankcje

 • grupę cechuje zmienność i okazjonalność celów, labilność struktury i wewnętrznej hierarchii

 • przywództwo wynika z cech osobowych, aprobaty grupyZobacz także